فروش اقساطی دوچرخه ثابت تبریز


فروش اقساطی دوچرخه ثابت تبریز

 

فروش اقساطی دوچرخه ثابت تبریز

 

فروش اقساطی دوچرخه ثابت تبریز

 

تقسیم بندی مسیرهای دوچرخه

مسیر درجه 3 : سواره رو مشترک با وسایل نقلیه موتوری

است که اولویت با دوچرخه سواران است.

مسیر درجه 2 :خط ویژه دوچرخه است. قسمتی از سواره

رو که با عالئم افقی و عمودی از سواره رو جدا می شود

مسیر درجه 1 :راه کامال مجزا به صورت فیزیکی که فقط به

عبور دوچرخه اختصاص دارد

 

خریددوچرخه ثابت قسطی تبریز

 

اندازه های استاندارد فضای حرکت دوچرخه سواران

عرض مفید مسیرهای درجه 2 و درجه 1 یکطرفه دوچرخه

نباید کمتر از 2/1 متر باشد.برای رفاه بیشتر و سبقت

گیری دوچرخه سواران عرض مسیر2 متر در نظر گرفته شود.

اگر مسیر درجه 2 باشد باید نوار حایلی به عرض

دست کم ۷5/۰ متر بین خط پارکینگ و مسیر ویژه دوچرخه

در نظر گرفته شود. حداقل عرض مسیر دوطرفه

5/2 متر است ولی برای راحتی دوچرخه سواران 3متر در

نظر گرفته شود.

 

 

قیمت دوچرخه ثابت اقساطی تبریز

 

 

شیب طولی و شیب عرضی

دوچرخه سواران به شیب طولی حساس اند. چنانچه شیب

مسیر بیش از 2 ٪باشد باید از از دوچرخه دنده ای

استفاده شود اگراین شیب بیش از 1۰ ٪می باشد از

دوچرخه الکتریکی استفاده شود. شیب ابتدای مسیر

نسبت به انتهای مسیر باید بیشتر باشد

کمینه شیب عرضی برای تخلیه آب های سطحی و بارش

باید 1 ٪باشد و حداکثر شیب عرضی نباید از 3٪بیشتر شود.

در محل پیچ ها بهتر است شیب عرضی به سمت داخل

قوس باشد.

 

 

فروش دوچرخه ثابت ورزشی تبریز

 

روسازی مناسب مسیرهای دوچرخه

روسازی مسیرهای دوچرخه بتن آسفالتی )بتن گرم(

پیشنهاد می شود که صاف و هموار باشد. اگر در امتداد

مسیر شیار وجود داشته باشد عرض آن حداکثر 12میلی

متر باشد. در مسیر درجه 1 نیازی به خط کشی نیس

اما در مسیر درجه 2 نیاز است دو سمت مسیر با خط

کشی از سطح سواره رو مشخص گردد.دوچرخه سواری در

محیط خارج از منزل می تواند با مخاطراتی همراه باشد.

طبق آمار بدست آمده از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها

،افراد مسن و نوجوانان باالترین میزان  آسیب های سر و

مرگ و میر ناشی از دوچرخه سواری را به خود اختصاص

داده اند.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.