فروش اقساطی دوچرخه ثابت کردستان


فروش اقساطی دوچرخه ثابت کردستان

فروش اقساطی دوچرخه ثابت کردستان

فروش اقساطی دوچرخه ثابت کردستان

آسیب به نوع رشته دوچرخه سوار مرتبط است مثال در ماده جاده فرد مدت طوالنی تالش

کمتر از حداکثری و یکنواختی را در وضعیت ثابت و بلند مدت حفظ می کند. در ماده BMX و

سرعتی پیست تالش حداکثری را در زمان کوتاهی وارد می کند. دوچرخه سوار های

کوهستان آسیب های حاد و مزمن use Over شایع است.

 

خرید دوچرخه ثابت قسطی کردستان

 

علل use Overمی توانند داخلی یا خارجی باشند مانند تنظیمات دوچرخه، کفش و پدال یا

اشکاالت آناتومیک، تکنیک های غلط و مشکل کنترل عصبی عضالنی نا کارآمد. حرکات در

این رشته در یک صفحه و مکرر هستند که باعث آسیب می شوند. عدم مدیریت درست

فشار های تمرینی آسیب را بیشتر می کند.

 

قیمت دوچرخه ثابت اقساطی کردستان

 

تغییرات در ادوات دوچرخه هم می تواند در ایجاد آسیب نقش داشته باشد .

دو آسیب شایع در دوچرخه سوار ها درد زانو و کمر درد هستند. درد زانو در هر سطحی از

این ورزش دیده می شود. این درد عمدتاً ناشی از فشار بیش از حد به زانو است، درد

مفصل پتلو فمورال، سایش ایلیوتیبیال باند،  تاندینوپاتی ها نادر هستند ولی می تواند

التهاب انتزیس تاندون باالی کشکک اتفاق بیافتد.

برای کاهش درد پتلوفمورال ارتفاع زین را کم کنید. ارتفاع باید طوری تنظیم شود که در

حداکثر باز شدن زانو 3۰ تا 35 درجه باشد. در عین حال حرکت به سمت داخل زانو )حرکت

زانو به سمت تنه درچرخه( باعث چرخش کشکک به سمت خارج و فشار به نسوج نرم

داخلی می شود که با اصالح آن درد کمتر می شود .

 

فروش دوچرخه ثابت ورزشی کردستان

درد کمر محدود کننده فعالیت، در دوچرخه سوار های حرفه ای و آماتور شایع است. خم

بودن مداوم و بیشتر باعث درد می شود، اشکال در عملکرد حرکتی عضالت خم کننده دارند.

خستگی عضالت کمر هم در بروز آن نقش دارند.

درد کمر را کم می کند. در مواردی که بعلت اختالف طول پاها ، محدودیت های دامنه

حرکتی هیپ، پا ها مستقیم و به سمت خارج نگه داشته شوند و زانو ها به داخل حرکت

نکنند .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.