فروش اقساطی دوچرخه ثابت گرگان

فروش اقساطی دوچرخه ثابت گرگان

 

 

 فروش اقساطی دوچرخه ثابت گرگان

 

فروش اقساطی دوچرخه ثابت گرگان

استاندارد مسیر دوچرخه سواری

تقسیم بندی مسیرهای دوچرخه مسیر درجه 3 : سواره رو مشترک با وسایل نقلیه موتوری

است که اولویت با دوچرخه سواران است. مسیر درجه 2 :خط ویژه دوچرخه است. قسمتی

از سواره رو که با عالئم افقی و عمودی از سواره رو جدا می شود مسیر درجه 1 :راه کامال

مجزا به صورت فیزیکی که فقط به عبور دوچرخه اختصاص دارد

 

خرید دوچرخه ثابت قسطی گرگان

اندازه های استاندارد فضای حرکت دوچرخه سواران عرض مفید مسیرهای درجه 2 و درجه

1 یکطرفه دوچرخه نباید کمتر از 2/1 متر باشد.برای رفاه بیشتر و سبقت گیری دوچرخه

سواران عرض مسیر2 متر در نظر گرفته شود. اگر مسیر درجه 2 باشد باید نوار حایلی به

عرض دست کم ۷5/۰ متر بین خط پارکینگ و مسیر ویژه دوچرخه در نظر گرفته شود. حداقل

عرض مسیر دوطرفه 5/2 متر است ولی برای راحتی دوچرخه سواران 3متر در نظر گرفته

شود.

قیمت دوچرخه ثابت اقساطی گرگان

 

شیب طولی و شیب عرضی دوچرخه سواران به شیب طولی حساس اند. چنانچه شیب

مسیر بیش از 2 ٪باشد باید از از دوچرخه دنده ای استفاده شود اگراین شیب بیش از 1۰

٪می باشد از دوچرخه الکتریکی استفاده شود. شیب ابتدای مسیر نسبت به انتهای مسیر

باید بیشتر باشد کمینه شیب عرضی برای تخلیه آب های سطحی و بارش باید 1 ٪باشد و

حداکثر شیب عرضی نباید از 3٪بیشتر شود. در محل پیچ ها بهتر است شیب عرضی به

سمت داخل قوس باشد.روسازی مناسب مسیرهای دوچرخه روسازی مسیرهای دوچرخه

بتن آسفالتی )بتن گرم( پیشنهاد می شود که صاف و هموار باشد. اگر در امتداد مسیر

شیار وجود داشته باشد عرض آن حداکثر 12میلی متر باشد.

 

فروش اقساطی  دوچرخه ثابت ورزشی گرگان

 

در مسیر درجه 1 نیازی به خط کشی نیس اما در مسیر درجه 2 نیاز است دو سمت مسیر

با خط کشی از سطح سواره رو مشخص گردد.دوچرخه سواری در محیط خارج از منزل می

تواند با مخاطراتی همراه باشد. طبق آمار بدست آمده از مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها

،افراد مسن و نوجوانان باالترین میزان آسیب های سر و مرگ و میر ناشی از دوچرخه

سواری را به خود اختصاص داده اند. اقدامات ایمنی شامل استفاده از کاله ایمنی و انتخاب

دوچرخه مناسب برای کاهش آسیب های دوچرخه سواری توصیه می شود. استفاده از

کاله ایمنی تا حدود 85 %موجب پیشگیری از مرگ و میر ناشی از آسیب های سر به دنبال

دوچرخه سواری می شود.

 

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.